szkolenia dla kobiet

Polityka RODO

Polityka RODO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZECHOWYWANIA ORAZ PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16, 01-019 Warszawa, REGON: 241710203,
NIP: 6342760734 , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000364556

II. DANE OSOBOWE KTÓRE PRZETWARZAMY
– imię i nazwisko
– stanowisko
– numer telefonu
– adres e-mail
w szczególnych przypadkach, np. szkolenia wyjazdowe oraz finansowane
przez Urząd Pracy:

– data i miejsce urodzenia
– PESEL

III. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Dane przetwarzane są w celu:
– realizacji szkoleń/kursów na które zgłosił/a się Pan/Pani sam/a lub został/a zgłoszony/a przez pracodawcę
– przygotowania ofert na szkolenia otwarte oraz wewnętrzne na podstawie otrzymanych zapytań
– analizy oceny szkolenia w których brał/a Pan/Pani udział i wypełnił/a otrzymaną od Administratora ankietę
– marketingu bezpośredniego dotyczącego szkoleń i kursów organizowanych przez Administratora
(w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Pani/Panu najbardziej korzystnej i dopasowanej do Pani/Pana preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację.
– w celach analitycznych, np.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych usług na podstawie uwag Klientów na ich temat
– w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail, po to, aby np. potwierdzić lub odwołać szkolenie/kurs, poinformować o szczegółach szkolenia/kursu lub o zdarzeniach z nimi związanych
– w celu utrzymania relacji z Klientami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem naszej Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁCE
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
– warunkiem udziału w szkoleniu/kursie organizowanym przez Administratora
– wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wspomnianych powyżej przepisów prawa
– jest niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Administratora
Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do realizacji szkoleń. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez Administratora.

V. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu organizacji szkolenia Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
– Hotelowi w którym będzie Pani/Pan nocował podczas szkolenia
– współpracującej z Administratorem firmie turystycznej, która będzie realizowała usługi transportowe oraz zawierała umowy ubezpieczenia

VI. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania szkolenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po zakończeniu szkolenia, do czasu wycofania tej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu kierowania treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofywanie zgody musi nastąpić drogą pisemną lub elektroniczną.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Pani/Panu przysługują następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

XI. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane są gromadzone w wersji papierowej oraz elektronicznej. Dane przechowywane są wyłącznie w biurze Administratora, do którego nie mają dostępu osoby nie zatrudnione u Administratora. Z danych mogą korzystać tylko pracownicy Administratora.

O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy

A&D Sp. z o.o.

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: kontakt@wanita.pl
tel. +48 535 619 625

Pozostałe
szkolenia
Newsletter