szkolenia dla kobiet

Udział w szkoleniach

Udział w szkoleniach

Warunki uczestnictwa
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.
Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.
W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Opłata za uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.
Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej
na 7 dni roboczych (21 dla szkoleń wyjazdowych) przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się
z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia
Organizator zastrzega sobie prawo do:
• odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
• zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Reklamacje
1. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia otwartego lub umową szkolenia zamkniętego.

2. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.5 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety oceny szkolenia, zarówno otwartego jak i zamkniętego. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen ze szkolenia w ankiecie szkoleniowej wynosi powyżej 3.5., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

3. W przypadku szkoleń zamkniętych podstawą do uwzględnienia reklamacji będzie korespondencja mailowa, program szkolenia oraz ankiety oceny szkolenia łącznie. W sytuacji, gdy cele zamawiającego wpłyną na ocenę szkolenia przez uczestników, informacja taka powinna zostać zgłoszona Instytutowi mailem przed szkoleniem.
To wyklucza możliwość późniejszej reklamacji.
Reklamacja nie mogą też obejmować uwag uczestników za warunki organizacyjne, za które odpowiada klient, np. zbyt mała sala szkoleniowa, słabe oświetlenie, brak miejsc parkingowych, brak lub „słabe” przerwy kawowe / obiad.

4. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub mailem.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy szkoleniowej.

6. Instytut odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od daty jego wpłynięcia, a decyzja dotycząca uwzględnienia lub odrzucenia reklamacji, zostanie przesłana w formie pisemnej lub e-mailowej, w zależności od preferowanego przez klienta kanału kontaktu.

7. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma szkoleniowa zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
• realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie
• obniżenie pierwotnie założonej ceny szkoleniowej
• kary umowne (jeżeli umowa takie przewiduje)

O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy

A&D Sp. z o.o.

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: kontakt@wanita.pl
tel. +48 535 619 625

Pozostałe
szkolenia
Newsletter